Toogle Left

Wartość majątku USK-2 określają:

fundusz założycielski

fundusz zakładu

Wszelkie zmiany w kapitale tj. zbycie, wydzierżawienie lub najem majątku trwałego jednostki dokonuje się na zasadach określonych przez organ założycielski.

Gospodarka finansowa szpitala prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej o zakładach opieki zdrowotnej.

Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy i plan inwestycyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i zaopiniowany przez Rade Społeczną .Plan finansowy i plan inwestycyjny podlega zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.