Toogle Left

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, posiadający osobowość prawną.

Podstawa prawna działalności:

    • Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – nr księgi rejestrowej 000000018603,
    • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000018427 z dnia 11 czerwca 2001 roku, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr stowarzyszeń),
    • Decyzja Urzędu skarbowego w sprawia nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 16 lutego 1999 roku nr 955-19-08-958
    • Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON: 000288900 z dnia 15 stycznia 2014 roku.