Toogle Left

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie działa na podstawie:

   1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 217, ze zm.),

   2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008r. Dz.. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

   3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885, ze zm.)

   4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 330, ze zm.)

   5. Innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

   6. Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie